500 613 999

Największy regionalny koordynator
lekarskich wizyt domowych


Regulamin


REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
lekarskiedomowe.pl
PREAMBUŁA

 1. Serwis lekarskiedomowe.pl jest przeznaczony do sprzedaży Usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności realizacji lekarskich wizyt domowych.
 2. Właścicielem serwisu jest INTER-MED S.C. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 14/4, NIP 644 10 26 339, REGON 272798872
 3. Zasady korzystania z serwisu określa Regulamin.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest zasada, że z chwilą publikacji regulaminu, załączników lub dodatków albo ich zmiany, wszelkie wcześniejsze regulaminy, załączniki lub dodatki tracą moc, a w ich miejsce obowiązują nowe postanowienia.
 5. Ostatnia aktualizacja Regulaminu weszła w życie z dniem 29.11.2016 roku.

§1
DEFINICJE

W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:

 1. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca nabycia usług z wykorzystaniem Witryny,
 2. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia Usług w ramach serwisu z uwzględnieniem wszelkich zmian, który wraz z załącznikami dostępny jest na Witrynie pod adresem http://lekarskiedomowe.pl,
 3. Sprzedawca –  właściciel serwisu oznaczony w pkt 2 preambuły do Regulaminu,
 4. Strony – Sprzedawca i Kupujący,
 5. Usługa – przedmiot umowy zawartej na odległość przez Sprzedawcę z Kupującym i z wykorzystaniem Witryny,
 6. Witryna – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://lekarskiedomowe.pl wraz ze wszystkimi subdomenami i podstronami, wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Sprzedawca ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, udostępnianych w ramach Witryny.
 3. Prawa i obowiązki Stron określają postanowienia Regulaminu oraz umowy zawartej na odległość.
 4. Poprzez utworzenie konta w Witrynie Kupujący potwierdza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług elektronicznych przez Sprzedawcę, a także iż akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Do korzystania z Witryny konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na użytkowanie zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§3
RODZAJE I ZAKRES USŁUG SERWISU

 1. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne w postaci sprzedaży Usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności zamawiania lekarskich wizyt domowych.
 2. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.
 3. Sprzedawca realizuje Usługi wyłącznie na terenie Polski.

§4
WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przy zakładaniu konta w Witrynie.
 2. Do rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi poprzez usunięcie konta w Witrynie. Usunięcie konta nie zwalnia Sprzedawcy od wykonania Usługi (chyba,  że Kupujący go z tego zwolni) a Kupującego od zapłaty wynagrodzenia za Usługi zamówione do chwili usunięcia konta.

§5
PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Witrynie, przez osobę posiadającą konto w Witrynie.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas tworzenia konta będą niepełne lub nieprawdziwe.
 4. Kupujący, niezależnie od jego uprawnień ustawowych, ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
 5. Rodzaj i zakres Usługi jest określany indywidualnie przez Kupującego, który dokonuje wyboru z opcji przedstawionych na Witrynie przez Sprzedawcę.

§6
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Podawane ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy. Płatność może być dokonana przelewem na rachunek bankowy lub jako płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez PayU S.A. w Poznaniu.
 4. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną Usługi.
 5. Każda transakcja będzie potwierdzana wystawieniem faktury VAT elektronicznej.

§7
GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji co do Usługi lub działania Strony należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać oznaczenie zamawiającego, zamówioną Usługę oraz opisać przedmiot reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, że będzie przechowywał i przetwarzał te dane dla celów marketingowych i ewidencyjnych jedynie tylko na własne potrzeby oraz za uprzednią zgodą Kupującego wyrażoną podczas zakładania konta w Witrynie.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych Usług z oferty.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszelkie prawa na dobrach niematerialnych w stosunku do oprogramowania i Witryny przysługują Sprzedawcy. Korzystanie z Witryny na podstawie Regulaminu w żadnym razie nie skutkuje nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych.
 6. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw na dobrach niematerialnych, o których mowa w ust. 5, w szczególności poprzez następujące działania podejmowane bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy:
 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób Witryny lub jego części, a także poszczególnych baz danych,
 2. korzystanie z Witryny w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
 3. niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Witryny i oprogramowania Witryny lub zakłócanie systemu informatycznego Sprzedawcy w inny sposób,
 4. pobieranie zawartości części lub całości Witryny, w szczególności baz danych Kupujących i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 1. Prawem właściwym dla wszelkich sporów z tytułu Usług świadczonych przez Sprzedawcę jest prawo polskie.

§ 9
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU I ZMIAN DO REGULAMINU

 1. Sprzedawca dokonuje i publikuje zmiany niniejszego Regulaminu, załączników lub dodatków w Witrynie pod adresem http://lekarskiedomowe.pl
 2. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowej treści regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem, o którym mowa w ust. 1.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2016 roku.

Zaufali nam:

inter
medicover
mondial
pzu
europ assistance
medcam